Recruto Logotype

General Data Protection Regulation

Postad i Nyheter, 19 februari, 2018

Vad innebär GDPR – Vad gör Recruto

Den 25 maj 2018 är det dags! Den nya förordningen General Data Protection Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska, träder i kraft. Förordningen är gemensam för EU/EES vilket innebär att samma spelregler kommer att gälla i hela Europa. Den nya lagen är anpassad efter den snabba teknikutveckling som skett sedan den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998. Den syftar till att stärka och modernisera EUs Dataskyddslag och ta till vara på individens rättighet och frihet.

På Recruto jobbar vi aktivt med att förbereda våra webbaserade verktyg inför att GDPR träder i kraft. Intentionen med detta utskick är att ge en sammanfattning av nya förordningen men också att ge en specifik bild av hur Recruto ser på GDPR och vad vi gör konkret våra verktyg. Observera att denna guide endast är skriven med syftet att informera. Den ska inte användas som juridisk rådgivning. Vi uppmuntrar dig och ditt företag att ta reda på vad ni utifrån era förutsättningar behöver göra för uppfylla kraven i nya förordningen.

 

GDPR ersätter PuL

GDPR innehåller många nyheter men samtidigt är det mycket som är likt dagens lagstiftning, personuppgiftslagen (PuL). Ni som idag har full koll på vilka behandlingar som görs och som har rutiner och processer på plats för att säkerställa att PuL följs har  en bra grund att utgå ifrån. Den stora skillnaden är att direktivet innebär betydligt strängare krav för hantering av personuppgifter.

En nyhet i den nya dataskyddsförordningen är att det uttryckligen anges att den som behandlar personuppgifter ska ansvara för och kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen (ansvarsskyldighet). En annan nyhet är att personer som registreras får utökade rättigheter. De viktigaste beskrivs utförligt nedan.

Vad utgör personuppgifter enligt GDPR?

All information som är hänförlig till fysiska personer som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera personen är personuppgifter. Det kan vara ett namn, ett foto, mailadress, bankuppgifter, inlägg på sociala nätverk, medicinsk information eller en IP-adress.

I PuL finns en regel som innebär enklare regler för personuppgifter i “ostrukturerat material”. Det gäller till exempel information om personer i e-post, på internet eller i en enkel lista som man har i datorn. När dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen kommer denna regel, den så kallade missbruksregeln, inte längre finnas kvar.

När missbruksregeln försvinner innebär det att samma regler som gäller för personuppgifter i databaser och ärendehanteringssystem, också ska användas för det som skrivs om personer i exempelvis e-post och på webbplatser. Det kommer att innebära krav på att bland annat ha en rättslig grund (se nedan), att informera de registrerade och föra register över sina behandlingar.

Rättigheter för den registrerade till följd av GDPR

Genom GDPR förstärks de enskildas rättigheter. För att följa förordningen måste företag som lagrar personuppgifter säkerställa att man ger registrerade dessa rättigheter. De viktigaste rättigheterna  är att den enskilde ska:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade (rätten att bli glömd)
 • kunna invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • kunna invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • få flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Behandling av personuppgifter

En nyhet som följer av förordningen är att det numera ställs ett krav på att den som vill behandla personuppgifter måste ange vilken rättslig grund man har för detta redan då insamlingen av uppgifterna sker.

En sådan rättslig grund är till exempel samtycke från den registrerade. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, samt att rätten för att behandla personuppgifter vid en intresseavvägning kan anses väga tyngre än den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter.

Anmälningsplikt till Datainspektionen

Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade.

Företag som inte lever upp till förordningens krav kan tvingas betala vite motsvarande upp till 4 % av företagets årsomsättning eller upp till 20 miljoner euro. Avgiften ska bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om det skett avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om man tjänat ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller förmildrande omständigheter.

Sammanfattning av de viktigaste nyheterna i GDPR

 • När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter som man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst. Detta kallas dataportabilitet.
 • Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker för de registrerade ska man göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna (konsekvensbedömning).
 • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade (anmälan om personuppgiftsincident).
 • Vissa organisationer; myndigheter, de som behandlar känsliga uppgifter eller uppgifter som innebär en kartläggning av enskildas beteende måste utse en person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor, ett dataskyddsombud.
 • Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens regler.
 • Den så kallade missbruksregeln försvinner.

Så tänker Recruto

Vi tycker i stora drag att nya förordningen är bra genom att den är tänkt att värna om dig och mig som privatperson. Det innebär dock stora förändringar och vissa krav kommer att få följdverkningar som är svåra att se konsekvenser av i nuläget. Generellt handlar det om att Recruto som systemleverantör ska följa nya riktlinjerna för inbyggd integritet genom systemets hela livscykel. Inom GDPR benämns detta Privacy by design. Ett exempel kan vara en standardinställning för automatisk radering av personuppgifter och ett annat kan vara standardinställningar för uppgiftsminimering. Praxis är att system i grunden inte ska presentera mer uppgifter än nödvändigt vilket är sunt och gynnar oss alla som privatpersoner.

Även om vi som leverantör av IT-system normalt sett inte är ansvariga för de eventuella integritetsproblem som uppstår i samband med användningen av systemet är vårt mål att skapa bästa förutsättningar för dig som personuppgiftsansvarig och kund till Recruto att kunna följa gällande lagar och regler. Vi vill minimera risken för onödiga kostnader och tidsödande arbetsinsatser som skulle kunna uppstå om man måste lindra integritetsproblem i efterhand.

Konkreta förändringar i Recruto

Även om mycket redan finns på plats i Recruto inför GDPR slår igenom ska vi göra vissa ytterligare justeringar och tillägg. Du hittar en lista med dessa punkter nedan. Observera att denna lista kan komma att justeras. Vi uppdaterar dig kontinuerligt med nyheter.

 • Utökad informationsskyldighet – Syftet och vilka rättigheter som den behandlade åtnjuter i samband samtycket vid registrering kommer att förtydligas ytterligare enligt nya riktlinjer i GDPR.
 • Rutiner för avidentifiering – Grunden är att personuppgifter inte får sparas lika frikostigt framöver. Det måste finnas ett tydligt syfte varför uppgifter sparas och en tidsgräns som kan motiveras och försvaras. När man inte har skäl att ha kvar uppgifterna ska de tas bort. Det finns inga riktlinjer för en exakt tidsgräns. Det kommer att vara upp till varje organisation att ta ställning till hur länge som uppgifter ska sparas. Recruto tar fram funktionalitet för automatiskt borttagning av personuppgifter där tanken är att du som kund själv ska kunna ställa in rutiner för avidentifiering. Detta resulterar i att du som kund i normalfallet manuellt inte behöver tänka på att till exempel radera inkomna ansökning. Avidentifieringen kommer att vara oåterkallelig när den väl har skett. Detta på grund av att även backuper hos Recruto raderas i linje med GDPRs nya riktlinjer för avidentifiering. Vi kommer att skicka ut ytterligare information om denna ny funktionalitet när den är klar i god tid innan den 25 maj.
 • Uppgiftsminimering – I standardfallet ska Recruto verka för att begränsa behandling av personuppgifter. Det påverkar främst nya kunder som börjar använda våra verktyg men generellt är uppgiftsminimering är något som alla ska tänka på. Ett exempel kan vara att justera standardinställningarna för vilka uppgifter som den behandlade tvingas fylla i vid registrering.
 • Möjliggöra dataportabilitet – Recruto ska tillhandahålla de uppgifterna som den behandlade har registrerat i ett standardiserat och maskinläsbart format (csv-fil) så att antingen kandidaterna själva eller ni som personuppgiftsansvarig kan ge den behandlade uppgifterna om/när detta efterfrågas.
 • Begränsa sökbara termer – Recruto ska hindra möjlighet till att via filter söka på känsliga ord och termer då det i normalfallet inte är tillåtna att använda/returnera resultat när det gäller känsliga personuppgifter som avslöjar till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse.
 • Personuppgiftsbiträdesavtal – Det blir krav på att det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Recruto som leverantör. Recruto kommer att utöka avtalet med en bilaga som hanterar de nya kraven som GDPR för med sig och vi kommer att göra detta tillgängligt via kontrollpanelen som inloggad i verktyget i god tid innan den 25 maj 2018. I bilagan kommer det att framgå hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna och att biträdet till exempel måste vidta samma säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige ska vidta.
 • IT-säkerhetspolicy – Vi kommer även att tillhandahålla Recrutos IT-säkerhetspolicy i kontrollpanelen som inloggad för att tydliggöra vilka rutiner och riktlinjer Recruto följer.

Ordlista – Förklaring till viktiga ord/begrepp

 • Personuppgiftsansvarig –  Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till.
 • Personuppgiftsbiträde – Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation.
 • Dataskyddsombud – Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

 

Hör gärna av dig till oss!

Om du har feedback, frågor eller funderingar angående GDPR når du oss genom att maila till info@recruto.se eller ringa 031-799 90 65.

Vänlig hälsning

Ditt Recruto Team

Ett helt nytt gränssnitt i Recrutos webbaserade verktyg

Postad i Nyheter, 5 april, 2017

Vi har nu släppt en helt ny plattform och gränssnitt för våra webbaserade verktyg! Nya plattformen kan man använda på alla typer av skärmar, alltså inte bara på desktop. Om du vill hantera ansökningar i eRek via telefonen är det alltså nu möjligt. Eller om du vill söka efter personal i Staff via din iPad. Detta medför att du kommer att bli mer flexibel i ditt användande av Recruto och våra webbaserade rekryteringsverktyg och bemanningsverktyg.

Ett modernare gränssnitt skapar bättre förutsättningar

 • Annonserna har fått ett modernare snitt, se exempel.
 • Portalerna har blivit modernare, se exempel
 • Systemet är nu anpassat för alla typer av skärmar
 • Tydligare gränssnitt att jobba i

Mobiloptimerat ansökningsformulär

Många kandidaterna ansöker idag via mobilen. Via Recruto kan era kandidater nu ännu enklare ansöka direkt från telefonen eller läsplattan. Även om formulären redan var anpassade för telefonen kan man nu enklare bifoga dokument med hjälp av Dropbox och och Icloud genom vår nya filuppladdningsmodul:

Hör gärna av dig om du har några frågor! Ring 031-799 90 65 eller maila till info@recruto.se

Vänlig hälsning

Team Recruto

Att rekrytera rätt personal

Postad i Rekrytering, 1 november, 2016

Att rekrytera rätt personal är nyckeln för att skapa en arbetsplats som är rolig att arbeta på, där man arbetar effektivt, med passion och där medarbetarna framförallt är duktiga på vad de gör. Rekrytering kan dock vara svårt och varje erfaren entreprenör vet att felrekryteringar kan kosta företaget både stora pengar och mycket tid. Därför har man på senare år i allmänhet blivit mer noggranna och lägger mer tid på att rekrytera rätt personal till rätt tjänst.

Processen med att rekrytera personal får dock inte dra ut på tiden mer än nödvändigt. Effektivitet och professionalism är därför högt efterfrågat bland de som söker efter smarta verktyg för att rekrytera rätt personal.

Webbaserade verktyg för rekrytering

Recruto har sedan 2003 utvecklat och levererat webbaserade verktyg för rekrytering till företag, kommuner och organisationer runt om i landet. Visionen har sedan starten varit att förenkla vardagen för våra kunder genom moln-baserade verktyg för rekrytering och bemanning. Med vår produkt får man den flexibilitet man behöver och dessutom ett tryggt och genomarbetat verktyg som är specialdesignat för att hitta rätt personal för just ditt företag.

Att rekrytera med hjälp av vår produkt skall kännas smidigt och tryggt. Därför strävar vi alltid efter att skapa en stark relation med våra kunder. Hos Recruto får man snabb och kunnig support när man behöver den och vi är dessutom måna om att vara lyhörda för våra kunders önskemål inför en investering i de verktyg som vi erbjuder. Har man funderingar kan man med andra ord alltid lita på att man får snabb hjälp och svar på sina frågor från någon av våra duktiga medarbetare.

Den som vill rekrytera ny personal till sitt företag har ofta en kravspecifikation som man vill få uppfylld. Personen man anställer skall ha kunskapen som krävs för jobbet, rätt personlighet för att passa in i företagskulturen och framförallt en inställning som visar att man vill lyckas i sitt nya jobb och vara en viktig del i sin arbetsplats framgång och framtida utveckling. Endast kandidater som uppfyller dessa önskemål är sådana som kan komma i fråga för anställning och att kunna sortera ut dem från de andra på ett smart sätt är viktigt för att lyckas med sin rekrytering av personal.

Med Recrutos verktyg för rekrytering kan man enkelt sköta allt från annonsering till kandidatfiltrering och intervjubokning. Man får en tydlig bild av vart i rekryteringsprocessen man befinner sig och är alltid medveten om nästa steg i flödet.

Vi är övertygade om att webbaserade verktyg med funktionalitet, användarvänlighet och tillgänglighet spelar en viktig roll när det kommer till att rekrytera rätt personal och därmed uppfylla alla de krav som arbetsgivare idag har när de vill hitta nya medarbetare. Recruto ser därför alltid till att ligga i framkant på marknaden inom webbaserade verktyg för rekrytering och följer utveckling och teknik med stort intresse för att kunna uppdatera oss och våra verktyg efter behov. Vi vet att det är viktigare än någonsin att rekrytera rätt personal för rätt jobb!

Ta kontrollen över rekryteringsprocessen

Rekryteringsbranschen är en stor marknad och det finns mängder av företag där ute som är villiga att ta hand om ditt företags rekryteringsprocess. Detta kostar ofta mycket pengar och är inte nödvändigtvis rätt sätt för just dig. Det kan vara svårt för en utomstående firma att förstå företagets unika affärskultur och de behov som du är ute efter.

Ett webbaserat verktyg för att rekrytera rätt kan därför vara en smart investering som tillåter dig att spara tid, få nödvändig hjälp med screening och annonsering men som samtidigt låter dig ha full kontroll över själva processen – från början till slut. Det är helt enkelt en kostnadseffektiv och smart investering man som företagare inte bör vara utan. En ovärderlig hjälp på vägen till rätt personal för just ert företag.

Hundratals arbetsplatser tar idag hjälp av Recruto för att hitta rätt personal för att rekrytera och kunderna blir fler och fler. Potentialen med webbaserade verktyg för att rekrytera personal är stor och kan vara rätt val för den som på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt vill hitta rätt medarbetare för framtiden.

Bästa rekryteringsföretagen

Postad i Rekrytering, 1 september, 2016

Det är svårt att rekrytera personal som passar i företagets kultur och arbetssätt. Därför är det inte konstigt att de flesta företag lägger ned mycket pengar på rekryteringsprocessen.

Frågan är:

·       Blir det automatiskt blir rätt med stora rekryteringsföretag?

·       Är högre kostnad en garanti för ett bättre resultat?

Välrenommerade CFO World har utnämnt de stora jättarna inom rekrytering. Här nedan kan du ta del av vilka rekryteringsföretag som arbetsgivare helst arbetar med.

Vilka vann pris?

 1. Manpower
 2. Poolia
 3. Proffice/Dfind
 4. MeritMind
 5. Adecco

De här rekryteringsföretagen är välkända på marknaden. Därför är de populära val för företag som vill rekrytera den bästa personalen till sin verksamhet. Företagare har helt enkelt ett mycket stort förtroende för att rekryteringsföretag skall kunna placera rätt person på rätt plats.

Varför sker felrekryteringar även med de största rekryteringsföretagen?

Det är ett faktum att felrekryteringar kan komma att stå dig dyrt. Den genomsnittliga kostnaden för en felrekrytering är i genomsnitt 700 000 kronor. Pengar som skulle kunna användas till andra och viktigare utgiftsposter i företaget. Det finns ett par saker du kan göra för att undvika denna onödiga kostnad.

Tips inför din rekryteringsprocess

 • Kandidaterna måste trivas på jobbet och fungera väl i gruppen. Duktig personal vill ha variation, utmaningar och utveckling för att stanna.
 • Det är viktigt med en tydlig kravspecifikation när företaget rekryterar. Om kraven är oklara eller förutsättningarna för tjänsten ändras måste man uppdatera sin rekryteringsprocess.

Det finns mycket att tjäna på att du själv ansvarar för rekrytering av ny personal. Du får bättre kontroll över rekryteringsprocessen från början till slut. Utomstående rekryteringsföretag har inte samma kunskap som du om hur ditt företag fungerar och utvecklas.

Vanligaste orsaken till felrekryteringar

En av de vanligaste orsakerna till att en anställning inte fungerar är att personen har fel egenskaper för att passa in på arbetsplatsen. Detta beror ofta på att rekryteringssajten eller rekryteringsföretagen lägger ned för lite tid på att medarbetarens personlighet skall fungera med företagskulturen.

Ansvar vid diskriminering

Det är alltid ditt företag som enligt lag har ansvar för felaktigheter som görs vad gäller diskriminering i samband med en rekrytering. Detta betyder att det är förknippat med vissa risker att låta ett utomstående rekryteringsföretag sköta rekryteringsprocessen.

Viktigt att nya medarbetare förstår företaget

Förstår rekryteringsföretagen eller rekryteringssajten ditt företag och dess kultur? Svaret är ofta nej. De bästa rekryteringsföretagen är experter på rekrytering. De är inte experter på just ditt företag och vilka behov du har. Bra exempel på ett företag som tagit denna fråga på allvar är Apple som låter ledningsgruppen intervjua alla anställda inom utvecklingsenheten. De bästa förutsättningarna för smart rekrytering skapas genom förståelse och samstämmighet kring vad som är viktigt för företaget. Detta vet ni bäst internt.

Hur mäts rekryteringsbolagens framgång?

Att kunden är nöjd är ett mätvärde som ofta används när rekryteringsföretagens arbete skall utvärderas. Men vad säger detta egentligen om kvaliteten i leveransen? Det stora problemet för dig som använder rekryteringsföretag är att det bara går att avgöra om det du får är tillräckligt bra – det går inte att avgöra om du fått det bästa. Detta betyder att rekryteringsföretag inte har någon fördel gentemot företaget som faktiskt skall anställa en ny medarbetare.

Är det bra att använda rekryteringsbolag?

Rekrytering är inte en administrativ börda. Den är en av de viktigaste komponenterna i företagets framtid. Frågan varje företagare bör ställa sig är – skulle du lägga ut den komponenten på entreprenad om den vore en produkt? Inte en chans!

Varför har företag då kommit till slutsatsen att headhunters, rekryteringssajter eller rekryteringsföretag är en bra lösning? Vad är det egentligen en lösning på? Kan inte du som företagare själv prioritera och inse vad som är viktigt? Svaret är med stor sannolikhet att företag helt enkelt tror att det sparar tid och därmed också pengar att använda rekryteringsföretag. Faktum är dock att det kan vara tvärtom.

Rekrytering av personal är en komplicerad process och för att lyckas med den är svaret inte alltid att anlita ett rekryteringsföretag. Genom att på ett strategiskt och väl genomtänkt sätt arbeta fram rätt profil över den medarbetare ni söker finns det mycket att tjäna på att själva ta hand om rekryteringsprocessen.

En försmak av nya responsiva designen av Staff

Postad i Nyheter, 9 maj, 2016

Nu är den snart här, testversionen av nya responsiva versionen av Recruto Staff för arbetstagare. Inom två veckor kommer en utvald skara av personer som dagligen använder nuvarande app för att fylla i sin tillgänglighet och se sina bokningar att kunna testa nya responsiva designen och nya funktionerna i Recruto Staff.

Under sommaren jobbar vi vidare med arbetstagardelarna, att göra rekryteringssystemet och bemanningssystemet för dig som rekryterar via eRek och söker efter personal i Staff tillgängligt på alla olika plattformar (mobiler och läsplattor).

 

Staff

Ovan: Kalendern där man kan hitta sina bokningar och fyller i sin tillgänglighet. Längst ner i bilden syns nya navigationen. Till vänster om Kalendern når man Anslagstavlan och till höger Tidsrapporteringen. Anslagstavlan har tidigare funnits på desktopversionen men inte fungerat att använda i mobilen. Tidsrapporteringen är en helt ny funktion. Den kommer dock inte att vara aktiverad i testversionen.

 

 

Staff

Ovan: Sidonavigationen som den kommer att se ut på mobilen . Där kommer man att hitta precis samma funktioner som man hittar på desktopversionen.

Vi ser fram emot lanseringen av nya responsiva designen. Det är ett stort steg framåt för Recruto som hela tiden jobbar för att att ligga i framkant när det gäller användarvänlighet!

Vårt bemannings- och rekryteringssystem blir responsivt

Postad i Nyheter, 11 februari, 2016

Vi jobbar för högtryck med att göra vårt webbaserade rekryteringssystem eRek och bemanningssystem Staff helt och hållet mobilanpassade och möta framtidens behov av än mer flexibla och responsiva system. Målet är att både du som arbetsgivare och du som kandidat framöver ska kunna använda Recruto lika lätt och smidigt oavsett om du sitter med en smartphone, läsplatta eller en dator. Vi har siktet inställt på att kunna erbjuda våra kunder denna mobilanpassade layout fram emot vårkanten. Det kommer passa ypperligt att kunna ta med sig läsplattan och en kopp kaffe ut i solen för att titta igenom nya ansökningarna som har kommit in i eRek eller redigera den där bokningen i Staff som behöver uppdateras då förutsättningarna har ändrats.

Hör gärna av dig till oss på Recruto om du har några frågor om vårt rekryteringssystem eRek eller bemanningssystem Staff. Ring på 031-799 90 65 eller maila till info@recruto.se.

rekryteringssystem
En första glimt av Recrutos nya gränssnitt!

 

Ny funktionalitet i Recrutos rekryteringsprogram eRek

Postad i Nyheter, 14 januari, 2016

Nya anpassningar i ansökningsformulären i Recrutos rekryteringsprogram innebär att kandidater nu ännu lättare och användarvänligare än tidigare kan söka jobb från mobila enheter och surfplattor. Detta kan öka antalet ansökningar vilket i många fall kan vara positivt men tänk på att det inte är möjligt att bifoga CV:n eller andra dokument via dessa mobila enheter. Det finns helt enkelt inte stöd i telefoner eller surfplattor att bifoga dokument på ett enkelt sätt. För dig som idag kräver CV och/eller Personligt brev bör fundera på att ta bort kravet och istället begära in denna information i ett senare skede i rekryteringsprocessen.

iphone-1

 

Ny funktionalitet i eRek rekryteringssystem eRek v 49

Postad i Nyheter, 4 december, 2015

Nu är det ännu enklare att meddela berörda kollegor i samband med att du publicerar en ny platsannons genom rekryteringssystemet eRek. Välj att kryssa för rutan ”Meddela administratörer med tillgång att annonsen har skapats” så får alla som har tillgång till annonsen ett e-postmeddelande. Separat kan du även välja om du vill meddela någon/några av de superadmins som finns i rekryteringssystemet.

Rekryteringssystem

Synka kalendern i Recrutos rekryteringsverktyg med din egen!

Postad i Nyheter, 26 november, 2015

Nytt i vårt rekryteringsverktyg eRek är att du kan synka kalendern med din egen. Om du idag använder intervjubokningsfunktionen genom verktyget kan du nu få alla inbokade intervjutillfälle automatiskt till din personliga kalender genom en enkel inställning. Genom att prenumerera på eventet (se nedan) synkas din kalender automatisk och du får bättre kolla på dina arbetsdagar!

Synka kalendern genom Recrutos rekryteringsverktyg

Nytt i Recrutos bemanningsverktyg Staff

Postad i Bemanning, 20 oktober, 2015

Nu kan din extrapersonal svara på förfrågningar direkt via sms och e-post utan att öppna Staff-appen. Det sparar tid för din personal i samband med att de vill intresseanmäla eller boka sig själv till jobb. Genom nya funktionen är tanken att svarsfrekvensen ska bli bättre och att du som arbetsgivare ska få ut ännu mer av bemanningsverktyget Recruto Staff.

Din personal klickar på länken i sms:et (se exempel nedan) och kommer till en sida där det finns mer detaljerad information om jobbet och möjlighet att intresseanmäla eller tacka nej till uppdraget.

Svara på förfrågan via sms