Intresseanmälan för uppdrag som god man och förvaltare

  • Helsingborg

  • God man och förvaltare

  • 2020-02-04

I Helsingborg finns många barn och vuxna som av olika anledningar behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare). Uppdrag som god man eller förvaltare utgör en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället i stort. Uppdragens karaktär är mycket varierande.

De flesta personer har de kunskaper som krävs för att åta sig ett eller flera ställföreträdaruppdrag. Uppdraget kräver, förutom allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft, ett personligt och socialt engagemang och en mycket god inlevelseförmåga.

För att vara aktuell för ett uppdrag måste du dessutom vara vara insatt i hur samhället fungerar och uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med människor.

För alla nya gode män och förvaltare gäller att du måste genomgå en kortare utbildning. Överförmyndarnämnden genomför utbildningar kontinuerligt över året. 

Innan du blir aktuell för ett uppdrag kommer vi att göra kontroller av dig i Kronofogdens register, i polisens belastningsregister samt hos Arbetsmarknadsförvaltningen avseende försörjningsstöd. Det är därför viktigt att du uppger ditt fullständiga personnummer vid intresseanmälan. I och med att du sänder in intresseanmälan godkänner du att vi gör dessa kontroller.

Uppdraget vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har rätt till ett arvode efter särskilt yrkande. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Observera att överförmyndarnämnden inte är arbetsgivare i traditionell mening. 

Om du inte får något bekräftelsemeddelande på din intresseanmälan - vänligen kontrollera i din skräppost-mapp.

About the company

Överförmyndarnämndens uppdrag är att hjälpa invånare i behov av god man eller förvaltare.

Överförmyndarnämnden arbetar med rekrytering, utbildning och tillsyn av ställföreträdare i Helsingborgs stad.

För mer information om vad ett godmanskap innebär, gå in på https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/god-man-forvaltare-formyndare/

Apply here

Do you know someone who is suitable for the assignment? Tell them!