Application

Jobbansökan utomlands
All fields marked with * must be filled in.
Criteria questions
Personal details
Attach cv

Allowed file format: .jpg, .gif, .png. Max Allowed File Size: 10 MB (10240 KB).

  • CV is required *
  • Personal letter is not required

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)
 

Svenska

Jag godkänner att min registrerade information sparas i en databas som Global Recruitment Service AB och våra utvalda samarbetspartners kan söka i och använda för att erbjuda jobb.

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för Global Recruitment Service AB att hantera den aktuella rekryteringsprocessen och i vissa fall för att kunna använda dina uppgifter vid framtida rekryteringar. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Dock inte mer än 24 månader. När du skickar in en ansökan till Global Recruitment Service AB anmäls du automatiskt till vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta avsluta prenumerationen genom att klicka på unsubscribe.

Global Recruitment Service AB är ansvariga för behandling av dina personuppgifter som förvaras i rekryteringsverktyget Recruto eRek. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust.

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du gör din ansökan eller be Global Recruitment Service AB hjälpa dig. Du har också rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format som Global Recruitment Service AB som personuppgiftsansvarig kan tillhandahålla.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Global Recruitment Service AB och du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)? Läs mer på www.datainspektionen.se

English

I agree that my registered information is stored in a database that Global Recruitment Service AB and our selected partners can search for and use to offer jobs.

The purpose of this registration is to enable Global Recruitment Service AB to handle the current recruitment process and in some cases to be able to use your information for future recruitment. Your personal information is stored in confidence and we only store it for as long as it is necessary for recruitment purposes. However, no more than 24 months. When you submit an application to Global Recruitment Service AB, you are automatically signed up for our newsletter. You can unsubscribe at any time by clicking unsubscribe.

Global Recruitment Service AB is responsible for processing your personal data stored in the Recruto eRek recruitment tool. Technical and organizational security measures are taken to protect personal data against accidental, illegal or unauthorized access or loss.

You have the right to access the personal data that is registered about you. If you wish to correct, limit or remove your application after you have submitted it, you can do so on your own via the account created in connection with your application or ask Global Recruitment Service AB to help you. You also have the right to data portability (transfer of your personal data) via a machine-readable format that Global Recruitment Service AB can provide as personal data manager.

If you feel that your rights are not being respected, you can contact Global Recruitment Service AB and you also have the right to file a complaint with the Data Inspectorate. Want to know more about your right under the General Data Protection Regulation (GDPR)? Read more at www.datainspektionen.se