Spontaneous application

All fields marked with * must be filled in.
Criteria questions
Personal details
Attach cv

Allowed file format: .jpg, .gif, .png. Max Allowed File Size: 10 MB (10240 KB).

  • CV is required *
  • Personal letter is required *

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)
 

Integritetpolicy

 
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det är viktigt för oss på Karlssons Varuhus att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss.

Denna Integritetspolicy reglerar hur Karlsson Varuhus Sverige AB samlar in och behandlar personuppgifter för arbetssökande och anställda.

Vi ber dig att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss. Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Karlsson Varuhus Sverige AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka din arbetsansökan och/eller din anställning. Karlsson Varuhus Sverige AB behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för anställningen eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Karlsson Varuhus Sverige AB behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:

(a) erbjuda dig möjlighet att vara anställd.
(b) administrera vår relation till dig.
(c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering och hantera tvister mot dig.
(d) utföra interna demografiska undersökningar för att optimera Karlsson Varuhus Sverige ABs verksamhet.

Hur hämtar vi information?

De personuppgifter Karlsson Varuhus Sverige AB behandlar om dig som arbetssökande eller anställd utgår från de uppgifter du själv lämnar till Karlsson Varuhus Sverige AB via:

- Karlsson Varuhus Sverige AB hemsida, www.karlsson.se
- rekryteringsverktyget Recruto 
- via e-post
- via post till vårt huvudkontor eller någon av våra butiker

I samband med att du skickar in din ansökan så godkänner du Karlsson Varuhus Sverige ABs integritetspolicy.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa), samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av din ansökan.

Karlsson Varuhus Sverige AB i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll och/eller kreditkontroll på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig. Innan en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs kommer Karlsson Varuhus Sverige AB att inhämta ett särskilt samtycke för detta ändamål.

Som en del i en bakgrundskontroll kan Karlsson Varuhus Sverige AB be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för Befattningen. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Karlsson Varuhus Sverige AB. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med yttersta konfidentialitet och kommer aldrig att finnas tillgängligt elektronisk utan förvaras i säkerhetsskåp.

Karlsson Varuhus Sverige AB kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer ett särskilt godkännande från dig att inhämtas. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

Anställda och inhyrda konsulter

Inhyrda konsulters personuppgifter behandlas på samma sätt som anställdas och ska ha samma rättigheter som anställda vad gäller integritetsskydd.

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits ovan angående arbetssökande, bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter.


Karlsson Varuhus Sverige AB kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Karlsson Varuhus Sverige AB ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

Hur lagras informationen?

Information som inhämtas lagras i vårt system för anställningar, SoftOne, i vårt affärssystem, på Medarbetarguiden och i dokumentform.

Hur länge lagras informationen?

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.

Om du skickar in en så kallad spontanansökan via Karlsson Varuhus Sverige ABs webbsida så kommer den att lagras enligt a.

De uppgifter som Karlsson Varuhus Sverige AB registrerar i Karlsson Varuhus Sverige ABs affärssystem kommer att sparas enligt c.

Karlsson Varuhus Sverige AB kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

(a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter i upp till ett (1) år
(b) anställningsavtal, under hela anställningsperioden och därefter i upp till tio (10) år
(c) uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter upp till tio (10) år
(d) kontrolluppgifter, tills dess att Karlsson Varuhus Sverige ABs pensionsåtaganden upphört.

Rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss och kan kräva insyn i behandling av dessa uppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av uppgifter i enlighet med dataskyddslagen.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade, om det tex inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna.

Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns ett lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi emellertid inte radera dem.

Är behandlingen av personuppgifter baserade på ett samtycke kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

 

Hur tas informationen bort?

Information tas bort efter kontakt med vår ekonomiavdelning.

 

Kontakt

ekonomi@karlsson.se

Telefon: 031-320 31 00

Karlssons Varuhus Sverige AB

Flöjelbergsgatan 12

431 37 Mölndal