Lund och Eslövs kommun

All fields marked with * must be completed.
Personal details

Delete

Delete

Delete

Delete

Criteria questions
Attach
  • Personal letter is not required

Allowed file formats: .rtf, .doc, .docx, .pdf. Allowed file size: Max 2 MB (2048 KB)

Information om hur  Lunds kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. 

Typer av personuppgifter som behandlas
Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress. 

Anledningen till att dina personuppgifter behandlas
Ändamålet med att vi samlar in ovanstående personuppgifter är för att kunna erbjuda dig olika uppdrag som god man eller förvaltare. Dina uppgifter kommer att sparas i Recrutos kandidatbank.

Personuppgifterna har samlats in från
Personuppgifterna har samlats in från din registrering i Recruto. 

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan har stöd i dataskyddsförordningen med följande skäl: myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse  

Dessa får ta del av dina personuppgifter
Medarbetare på Överförmyndarnämnden för Lund och Eslövs kommuner kommer att ta del av dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Lunds kommun hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Om någon begär att få ta del av dina personuppgifter så kan vi, i enlighet med offentlighetsprincipen, komma att lämna ut dem. 

Så länge sparas dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras, sparas eller raderas, enligt de lagar och regler som gäller för kommunen. Detta framgår av något som kallas dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. 

När dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att:
-  begära tillgång till dina personuppgifter, det vill säga få besked om, och en kopia av, vilka personuppgifter om dig som Lunds kommun behandlar. Detta kan du göra utan kostnad vid ett tillfälle. För ytterligare kopior kan du behöva betala en avgift
-  begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
-  invända mot behandling av dina personuppgifter
-  begära dataportabilitet
-  ta tillbaka ditt samtycke när som helst, om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke
-  klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen
 
Ovanstående beskrivna rättigheter begränsas ibland. Det finns flera lagar som bestämmer hur en kommun ska hantera uppgifter/handlingar i förhållande till dataskyddsförordningen och dessa regler går före, till exempel hanteringen av allmänna handlingar. 

Kontakta oss 

Frågor/Funderingar
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, vänd dig då i första hand till: Överförmyndarnämnden
Telefon: 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se 

Personuppgiftsansvarig
Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen/GDPR.
Personuppgiftsansvarig: Arbetsmarknads och socialförvaltningen
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Lunds Kommun, Box 1255 , 221 05 Lund
E-post:  socialforvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 50 00 

Dataskyddsombud
Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som du når via:
DSO Security Solution dso@securitysolution.se

renew access