Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Intresseanmälan som god man och förvaltare i Västerås stad

Västerås
Sista ansökningsdag 2018-12-31

Uppdrag som god man eller förvaltare utgör en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället i stort. Uppdragens karaktär är mycket varierande.

I Västerås finns många barn och vuxna som av olika anledningar behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare). De flesta personer har säkerligen de kunskaper som krävs för att åta sig ett eller flera ställföreträdaruppdrag. Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag. Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

För att vara aktuell för ett uppdrag måste du
• vara rättrådig (Det vill säga inte ha någon betalningsanmärkning eller förekomma i belastningsregistret)
• ha en annan huvudsaklig sysselsättning alternativt vara pensionär
• vara insatt i hur samhället fungerar
• ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med människor.

För alla nya gode män och förvaltare gäller att du måste genomgå en utbildning. Överförmyndarnämnden genomför utbildningar kontinuerligt över året. Efter utbildningstillfället kommer du att få genomgå ett enklare prov. För att vara aktuell som god man eller förvaltare krävs det att du klarar 80% av svaren på provet.

Observera att överförmyndarnämnden inte är arbetsgivare i traditionell mening. 

Om du inte får något bekräftelsemeddelande på din intresseanmälan - vänligen kontrollera i din skräppost-mapp.

Vet du någon som passar för jobbet? Berätta för dem!